Dyrekcja

Terminarz I semestru

TERMINARZ   PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2021/2022 - I semestr
Lp.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.     

01.09.2021

środa

9.00 klasy I

Uroczysta inauguracja roku szkolnego – spotkanie z Wychowawcami i Dyrekcją Szkoły w sali gimnastycznej

2.     

9.00 klasy II, III po SP,
III po G

Spotkanie z Wychowawcami w wyznaczonych salach.

3.     

9.30

Test poziomujący z języka angielskiego w klasach I

4.     

02. 09. 2021

czwartek

9.00-15.00

Przesłuchania uczennic klas I do Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego.

5.     

02-08.09. 2021

czwartek-środa

  Ustalenie przedmiotów, nauczycieli prowadzących i terminów 15 godzin zajęć wspomagających na oddział szkolny

6.     

07.09.2021

wtorek

18.00

Zebranie Rodziców Uczniów klas I w dużej sali gimnastycznej, a następnie spotkanie Rodziców Uczniów klas pierwszych z Wychowawcami w wyznaczonych salach

7.     

08.09.2021

środa

18.00

Zebranie Rodziców Uczniów klas II, III SP i   z Wychowawcami w wyznaczonych salach.

8.     

09.09.2021

 

czwartek

16.00

 

 

 

18.00

Zebranie Rady Pedagogicznej

Przedstawienie przez Dyrektora planu nadzoru pedagogicznego. Zatwierdzenie planu pracy szkoły, programu wychowawczo -   profilaktycznego, planu WDN, analiza   wyników egzaminów maturalnych.

Zebranie Rodziców Uczniów klas III po G w dużej sali gimnastycznej.   Spotkanie Rodziców Uczniów klas III   po G z Wychowawcami w wyznaczonych salach

9.     

14.09.2021

wtorek

12.00

Ślubowanie klas I

10.   

20.09.2021

poniedziałek

  Obchody rocznicy 17 września 1939

11.   

27.09.2021

poniedziałek

  Europejski Dzień Języków

12.   

30.09.2021

czwartek

  Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostosowaniu warunków i formy egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta.

13.   

do 30.09.2021

czwartek

  Diagnoza wstępna – przeprowadzenie i sprawdzenie testów kompetencji w klasach I (j. polski, matematyka) we wszystkich klasach na tym samym poziomie, historia – kl. I a, WOS - grupa z kl. I a; fizyka – kl. I b, c; informatyka kl. I b oraz grupa z kl. I c; geografia kl. I d; biologia kl. I e, f, g; chemia kl. I e, f, g;

14.   

01.10.2021

piątek

18.00-24.00

Połowinki klas III SP

15.   

15. 10. 2021

piątek

10.00

Święto Szkoły - Dzień Nauczyciela, przedstawienie stypendystów

16.   

07. 10. 2021

czwartek

17.00

Spotkanie wszystkich zespołów wychowawczych kl. I, II i III (online)

17.   

04.11.2021

czwartek

16.00

16.30

Spotkanie wszystkich zespołów wychowawczych kl. I, II i III.

Rada szkoleniowa +analiza testów kompetencji + losy absolwentów

18.   

10.11.2021

wtorek

11.11

Uroczystość szkolna z okazji Święta Niepodległości (uroczyste ogólnoszkolne odśpiewanie Hymnu Narodowego koordynowane przez Chór)

19.   

11. 2021

    Matury próbne dla klas trzecich z matematyki (pp i pr), z języka polskiego (pp i pr), z języka angielskiego (pp i pr) oraz z pozostałych przedmiotów zadeklarowanych przez uczniów

20.   

25.11.2021

czwartek

17.30-19.30

Konsultacje ze wszystkimi Nauczycielami dla Rodziców Uczniów klas I, II i III

21.   

16. 12. 2021

czwartek

17.00

Spotkanie wszystkich zespołów wychowawczych kl. I, II i III. (online)

22.   

17. 12. 2021

piątek

  Termin poinformowania rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

23.   

21. 12. 2021

wtorek

  Wigilia Rady Pedagogicznej.

24.   

12. 2021

    Jubileusz 30-lecia nadania III Liceum Ogólnokształcącemu imienia K.K. Baczyńskiego

25.   

23.12 – 31.12.2021

    Zimowa przerwa świąteczna.

26.   

14.01.2022

piątek

do godz. 12.00

12.00

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.

Test wiedzy o życiu i twórczości K.K. Baczyńskiego ( turniej klas pierwszych)

27.   

20.01.2022

czwartek

17.00

Spotkanie wszystkich zespołów wychowawczych kl. I, II i III.

28.   

17.30

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze roku szk. 2021/2022.

29.   

21.01.2022

piątek

  Dzień Patrona Szkoły + ogłoszenie wyników testu wiedzy o życiu i twórczości K.K. Baczyńskiego

30.   

22.01.2022

sobota

 

Studniówka

31.   

24.01. – 06.02.2022

    Ferie zimowe.

Więcej w tej kategorii: Rada Rodziców przy III LO »

Log in