Konferencje

III MŁODZIEŻOWA KONFERENCJA NAUKOWA „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa” Suwalszczyzna 2017

Organizatorzy:

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga

Data i miejsce:

Konferencja składa się z dwóch części:

CZĘŚĆ I: 29.05.2017 r. – sesja w Białymstoku (Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, aula im. prof. Andrzeja Królikowskiego)

CZĘŚĆ II: 5.06.2017 r. – sesja w Suwałkach (Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód, MALOW sp. z o. o., Muzeum Okręgowe)

6.06.2017 r. – Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, Serwy, „Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, Dwór Krasnogruda, Nadleśnictwo Szczebra

Opis wydarzenia

Tegoroczna III Młodzieżowa Konferencja Naukowa jest kolejną edycją wspólnego projektu edukacyjnego realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku i Fundację Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga. Realizowane konferencje stanowią innowacyjną formułę edukacji poprzez rozbudzanie pasji naukowych uczniów i wprowadzenia przyszłych studentów w problematykę ochrony i zarządzania dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju. Planowana konferencja ma w efekcie wzmocnić wśród uczniów identyfikację i rozumienie dylematów współczesnego świata oraz pozwolić na odkrywanie wartości kraju i regionu.
Dwie poprzednie konferencje zostały zrealizowane w Białymstoku i w Białowieskim Parku Narodowym i osiągnęły przy pełnej aprobacie uczniów i naukowców założone rezultaty. Podczas poprzednich dwóch edycji konferencji młodzież uczestniczyła w 120 godzinach zajęć w formie wykładów, warsztatów i zajęć terenowych.
Podobnie jak w minionych latach uczniowie podczas konferencji spotkają się z kilkudziesięcioma naukowcami i ekspertami.

Promocja roku jubileuszowego:

45. rocznica (1972 r.) Światowego Dnia Środowiska 5 czerwca
45. rocznica „Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego”
45. rocznica „Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO”
30. rocznica (1987 r.) opublikowania raportu Gro Harlem Brundtland „Nasza Wspólna Przyszłość”
25. rocznica (1982 r.) „Konwencji o różnorodności biologicznej”
25. rocznica „Konwencji w sprawie zmian klimatu”
rok 2017 - Rok Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim
rok 2017 – Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju

Cele konferencji:

 • zorganizowana dzięki współpracy różnorodnych środowisk i instytucji – dwóch miast: Suwałk i Białegostoku – III Młodzieżowa Konferencja Naukowa stanowi dowód, że idea „O ZACHOWANIE ŚRODOWISKOWEGO DZIEDZICTWA” łączy pokolenia oraz wzmacnia poczucie wyjątkowości regionu Polski północno-wschodniej
 • wypromowanie roku jubileuszowego
 • popularyzacja idei „Zdrowie ludzi i zdrowie ekosystemów”
 • wzmocnienie umiejętności obserwacji relacji człowiek – środowisko – gospodarka na przykładzie Suwalszczyzny
 • uzupełnienie wiedzy uczestników konferencji w zakresie walorów przyrodniczych i kulturowych Pojezierza Suwalskiego - budowanie więzi uczniów z regionem poprzez uczestnictwo w różnorodnej i atrakcyjnej edukacji praktycznej: laboratoria Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach, firma MALOW, ścieżki edukacyjne w SPK i w WPN, warsztaty w Ośrodku Pogranicze, zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Suwałkach, rewitalizacja Suwałk
 • uzupełnienie wiedzy uczestników konferencji poprzez warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydziału Architektury oraz Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku
 • zorientowanie na postawę proekologiczną uczestników konferencji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • poprzez cykliczność przedsięwzięcia i unikatową tematykę – wypracowujemy stałą metodę edukacji w terenie pokazując środowisku przykłady dobrej praktyki
 • zintegrowanie środowiska lokalnego przy działaniach edukacyjnych (uczelnie wyższe, instytucje, przedsiębiorstwa)
 • integracja uczniów Suwałk i Białegostoku

Koordynatorzy:

 • Krystyna Ratasiewicz
 • Katarzyna Maciejuk

Program konferencji pdf icon

Log in